PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, 114/22) i članka 52. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vinica, Upravni odbor Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vinica, na sjednici održanoj dana 27.01.2023. godine donosi:

 PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

  1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o jednostavnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Pravilnik), uređuje postupanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vinica (u daljnjem tekstu: Naručitelj) u planiranju, pripremi, provedbi i ugovaranju nabave roba i usluga, te provedbi projektnih natjecanja, procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje nije obvezno provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, 114/22), (u daljnjem tekstu: Zakon).

Ovim Pravilnikom Naručitelj utvrđuje pravila, uvjete i postupak jednostavne nabave, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Poslovi planiranja, pripreme, provođenja i ugovaranja jednostavne nabave obavljaju se u uredu Naručitelja.

Članak 2.

Prilikom provođenja postupaka jednostavne nabave iz ovoga Pravilnika, Naručitelj je dužan u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga, te načela koja iz toga proizlaze kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Jednostavna nabava ne smije biti osmišljena s namjerom izbjegavanja primjene pravila o jednostavnoj nabavi iz ovog Pravilnika, Zakona ili s namjerom da se određenim gospodarskim subjektima neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljan položaj.

Naručitelj je obvezan primjenjivati odredbe ovoga Pravilnika i Zakona na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.

Prilikom određivanja predmeta nabave djelatnici i druge osobe koje sudjeluju u provođenju postupaka jednostavne nabave i njihove odgovorne osobe, obvezni su postupati u duhu dobrog gospodarstvenika.

Vrijednost nabave ne smije se dijeliti s namjerom izbjegavanja primjene ovog Pravilnika, Zakona ili pravila koja vrijede za procijenjenu vrijednost nabave.

Postupanje protivno odredbama ovoga članka smatra se prekršajem u smislu Zakona.

Članak 3.

U provođenju jednostavne nabave primjenjuju se i drugi zakoni, podzakonski propisi te drugi akti ovisno o pojedinom predmetu nabave.

Članak 4.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija obavlja se poštom, telefaksom, elektroničkom poštom ili osobnom dostavom.

Članak 5.

O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuje Zakon.

  1. POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 6.

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 2.655,00 eura, naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu temeljem poziva za dostavu ponude koja je prethodno zatražena pismenim putem, telefaksom, telefonski ili elektroničkim putem.

Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti od 2.655,00 do 13.270,00 eura provodi se izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu ili sklapanjem ugovora.

 

Jednostavnu nabavu roba, radova i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti do 13.270,00 eura provodi predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vinica temeljem odluke Upravnog odbora.

  • Odabranom ponuditelju izdaje se narudžbenica ili se sa njim sklapa ugovor.
  • Narudžbenicu, odnosno Ugovor o nabavi potpisuje predsjednik.
  • Naručitelj vodi evidenciju o izdanim narudžbenicama i sklopljenim ugovorima.

 

Članak 7.

Nabavu roba i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti od 13.271,00 do 26.540,00 eura i radova do 66.360,00 eura, koja je predviđena usvojenim Financijskim planom Naručitelja, provodi Povjerenstvo za jednostavnu nabavu Naručitelja, na čiji prijedlog odluku donosi Upravni odbor Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vinica.

Postupak započinje imenovanjem povjerenstva za nabavu u kojem se utvrđuje predmet nabave, rok za provedbu i obveze povjerenstva sukladno Zakonu.

Povjerenstvo šalje Poziv za dostavu ponuda na adrese najmanje tri gospodarska subjekta. Naručitelj može koristiti uslugu e-nabave putem dostupnih elektroničkih oglasnika jednostavne nabave.

U iznimnim i opravdanim okolnostima (kada primjerice zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, nabavu može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt ili kada je to nužno potrebno zbog razloga žurnosti izazvane događajima koji se nisu mogli predvidjeti i drugo), prema prijedlogu i obrazloženju predsjednika, Upravni odbor može odlučiti da se prikupi i manje od tri ponude, a te se okolnosti navode u obrazloženju Poziva za dostavu ponuda.

S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor.

Ugovor o javnoj nabavi potpisuje predsjednik.

Naručitelj vodi evidenciju o sklopljenim ugovorima.

 

Članak 8.

Poslovi pripreme, provođenja i ugovaranja nabave izvršiti će se, u pravilu u roku do 30 dana za predmete nabave do 13.270,00 eura, odnosno u roku do 60 dana, za predmete nabave od 13.271,00 do 26.540,00 eura od dana imenovanja povjerenstva za nabavu.

Ovisno o složenosti predmeta nabave, u posebnim slučajevima ili okolnostima, rokovi iz stavka 1. ovoga članka mogu se produžiti.

Članak 9.

Rok za dostavu ponuda iz predmeta nabave do 13.270,00 eura iznosi najmanje 3 (tri) radna dana od dana zaprimanja Poziva na dostavu ponuda gospodarskom subjektu.

Rok za dostavu ponuda iz predmeta nabave od 13.271,00 do 26.540,00 eura iznosi najmanje 5 (pet) radnih dana od dana zaprimanja Poziva na dostavu ponuda gospodarskom subjektu.

U posebnim slučajevima i okolnostima (npr. iznimna žurnost, složenost predmeta nabave i dr.) može se odrediti i drugačiji rok za dostavu ponuda od roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Ponude se zaprimaju u Uredu Naručitelja, te se upisuju u Upisnik o zaprimanju ponuda.

Na omotnicama zaprimljenih ponuda, odmah po zaprimanju, naznačuje se urudžbeni broj s rednim brojem zaprimanja, datumom i vremenom zaprimanja.

Ponude se mogu dostaviti i elektronskom poštom ukoliko je tako naznačeno u pozivu za dostavu ponude.

Članak 11.

Ponude zaprimljene u roku za dostavu ponuda, otvaraju se i obrađuju (pregledavaju,

analiziraju i ocjenjuju) na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda.

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponuda zaprimljena nakon roka za dostavu ponuda vraća se neotvorena ponuditelju.

Članak 12.

O obradi ponuda sastavlja se Zapisnik, kojeg potpisuju osobe koje su izvršile obradu ponuda, te osobe ovlaštene za donošenje odluka o odabiru.

 

Članak 13.

O odabranom ponuditelju pisano će se obavijestiti ponuditelji kojima je poslan Poziv za dostavu ponuda.

Naručitelj zadržava pravo obustaviti ili poništiti jednostavnu nabavu, prije ili nakon isteka roka za dostavu ponuda i/ili ne odabrati ponuditelja bez posebnog pisanog obrazloženja.

Obavijest iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se na isti način kao i obavijest o odabiru.

Na Odluku o odabiru ili poništenju postupka nabave nije dopuštena žalba.

Članak 14.

Narudžbenicu, odnosno Ugovor o jednostavnoj nabavi potpisuje predsjednik ili od njega ovlaštena osoba.

Evidenciju o izdanom narudžbenicama, odnosno sklopljenim ugovorima o nabavi, vodi ured Naručitelja.

III. PROJEKTI SUFINANCIRANI OD EUROPSKE UNIJE

Članak 15.

Jednostavne nabave koje se vrše ugovaranjem u projektima sufinanciranim od strane

Europske unije, provode se sukladno odredbama ovog Pravilnika i obvezama ugovora o

bespovratnim sredstvima za pojedini projekt.

  1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovaj Pravilnik započinje s primjenom sa danom objave na mrežnim stranicama Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

 

URBROJ: 27-01-2023                                                                             

 

    U Vinici, 27. siječnja 2023. god.                                                                         

 

 Predsjednik

   DVD-a Vinica:

   Ivica Lazar

 

Pravilnik javne nabave DVD Vinica